Algemene voorwaarden

 1. De Vissenloop/Guppenloop wordt georganiseerd door het afdelingsbestuur KWF Kankerbestrijding Velsen. De opbrengst van dit evenement komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding.
 2. De Vissenloop/Guppenloop is een wandelprestatietocht over 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km zonder wedstrijdelement.
 3. De deelnemer mag slechts aan het evenement deelnemen, indien:
  • het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
  • het inschrijfgeld volledig is voldaan.
  • akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Vissen-loop/Guppenloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 5. Deelnemen aan de Vissenloop/Guppenloop geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 6. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
 7. De wandelaar dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. het bestuur van de Vissenloop/Guppenloop.
 8. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 9. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
 10. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen, waarbij aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. Deze personen zullen duidelijk herkenbaar zijn aan het hesje van KWF Kankerbestrijding.
 11. Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 12. Het bestuur van de Vissenloop is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.
 13. Het bestuur van de Vissenloop behoudt zich het recht voor de route, start- en finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de Vissen-loop/Guppenloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van het bestuur Vissenloop kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd, maar worden overgemaakt op rekening van KWF Kankerbestrijding. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de volgende editie vindt dan een jaar later plaats.
  Bij verhindering van een deelnemer zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Het bestuur van de Vissenloop zal dit dan zien als donatie aan KWF Kankerbesteding.
 14. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het afdelingsbestuur KWF Kankerbestrijding Velsen.
 15. De organisatie van de Vissenloop respecteert de privacy van al haar wandelaars en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van het wandelevenement en zullen alleen worden bewaard om u over een volgende editie te informeren.