Algemene voorwaarden

 1. De Vissenloop wordt georganiseerd door Stichting wandelevenement Vissenloop. De opbrengst van dit evenement komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding.
 2. De Vissenloop is een wandelprestatietocht over 5-10-15-20-25-30 en 40 km zonder wedstrijdelement.
 3. De deelnemer mag slechts aan het evenement deelnemen, indien hij
  • het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.
  • het inschrijfgeld volledig heeft voldaan.
  • akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden wandelevenement Vissenloop.
 4. Deelnemers zijn akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Vissenloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 5. Deelnemen aan de Vissenloop geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 6. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1994, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
 7. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen, waarbij aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. Deze medewerkers zullen duidelijk herkenbaar zijn aan het hesje van KWF Kankerbestrijding.
 8. Het bestuur van de Vissenloop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 9. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen niet toegestaan.
 10. Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 11. Het bestuur van de Vissenloop is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.
 12. Het bestuur van de Vissenloop behoudt zich het recht voor de route, start- en finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Vissenloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van overmacht, waaronder in elk geval extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Bestuur Vissenloop kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd, maar worden overgemaakt op rekening van KWF Kankerbestrijding. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de volgende editie vindt dan een jaar later plaats.
 13. De organisatie van de Vissenloop respecteert de privacy van al haar wandelaars en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van het wandelevenement en zullen alleen worden bewaard om u over een volgende editie te informeren.
 14. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van stichting wandelevenement Vissenloop.