Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geeft de Vissenloop IJmuiden (Vissenloop) antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Vissenloop.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties (bedrijven) geen persoonsgegevens zijn.

Van wie verwerkt de Vissenloop persoonsgegevens?

De Vissenloop verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct of indirect een relatie wordt onderhouden, of is geweest. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • wandelaars die zelf een natuurlijke persoon zijn;
  • contactpersonen van wandelaars;
  • mensen die per e-mail of brief vragen stellen aan het secretariaat van de Vissenloop.

Wie is binnen de Vissenloop verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van de Vissenloop verwerken persoonsgegevens. Dit zijn het bestuur en het secretariaat. Daarnaast kan de kascontrolecommissie de administratie inzien in het kader van de jaarlijkse controle.

Het bestuur is eindverantwoordelijk, maar binnen de Vissenloop is het secretariaat verantwoordelijk voor de correcte en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Voor vragen en opmerkingen hierover kan contact opgenomen met het secretariaat.

Waarvoor verwerkt de Vissenloop persoonsgegevens?

Als je wandelaar wilt worden van de Vissenloop, je vrijwillig voor de stichting inzet of een andere relatie met de Vissenloop aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we een wandelaar of een andere relatie op de juiste wijze inschrijven en contacten onderhouden.

De Vissenloop wil wandelaars en andere relaties graag goed van dienst zijn. De Vissenloop gebruikt naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contacten te onderhouden en wandelaars te informeren over diverse zaken. Maar ook van mensen die een vraag stellen worden gegevens verwerkt om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor de Vissenloop gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Gegevens worden niet gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Verwerkt de Vissenloop ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De Vissenloop verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat de Vissenloop met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden door de Vissenloop zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers die werkzaamheden doen waarvoor toegang nodig is. Wanneer systemen waarop persoonsgegevens staan (bijvoorbeeld software voor de wandelaars-administratie) worden beheerd door een derde, wordt met die derde een verwerkersovereenkomst gesloten.

Kan ik zien welke gegevens de Vissenloop van mij verwerkt?

Op de website www.vissenloop.nl kan iedere persoon zien welke informatie openbaar gepubliceerd wordt door de Vissenloop. Daarnaast kan iedere wandelaar bij het secretariaat opvragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. De Vissenloop streeft ernaar een dergelijk verzoek binnen vier weken te beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, ontvangt de desbetreffende persoon hiervan een met redenen omklede melding.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vissenloop kan contact worden opgenomen met het secretariaat. De Vissenloop streeft ernaar op dergelijk contact binnen vier weken te reageren. Als dat niet mogelijk is, ontvangt de desbetreffende persoon hiervan een met redenen omklede melding.

Wijzigingen privacybeleid

De Vissenloop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid periodiek te raadplegen, zodat men van wijzigingen op de hoogte is. Men kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website van de Vissenloop: www.vissenloop.nl

Disclaimer

De inhoud van  www.vissenloop.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Vissenloop tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Vissenloop expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

De Vissenloop is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De Vissenloop maakt gebruik van cookies voor het beheer van webstatistieken, maar niet van functionele cookies en cookies verbonden aan social media. De cookies die de website van de Vissenloop gebruikt bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Voor de gegevens die deelnemers invoeren bij online inschrijving voor de Vissenloop op inschrijven.nl geldt de privacyverklaring van inschrijven.nl